Linear Drain

Model 1

Linear 54 1 sifon 5,4 cm inbouwhoogte

Model 2

Linear 54 2 sifons 5,4 cm inbouwhoogte

Model 3

Linear 72 1 sifon 7,2 cm inbouwhoogte

Model 4

Linear 72 2 sifons 7,2 cm inbouwhoogte

Chape Drain

Basic wand 1

Chape drain 54 1 sifon Wanduitvoering 5,4 cm inbouwhoogte

Basic wand 2

Chape drain 54 2 sifons Wanduitvoering 5,4 cm inbouwhoogte

Basic deur 1

Chape drain 72 1 sifon Deuruitvoering 7,2 cm inbouwhoogte

Basic deur 2

Chape drain 72 2 sifons Deuruitvoering 7,2 cm inbouwhoogte